natuurhuisje

Het Haaksbergerveen is een uniek hoogveengebied van ca 500 ha.

Hiervan wordt jaarlijks 150ha begraasd door de schapen van de Stichting Schaapskudde Haaksbergen. De kudde onder leiding van een vakbekwame herder, graast ongewenste groei weg in het natuurgebied zoals, het pijpenstrootje en berkenopslag. Om de berkenopslag goed te kunnen begrazen, is de kudde versterkt met een 30-tal geiten. Het is belangrijk om de jonge berkenbomen te begrazen omdat anders het veen hierdoor wordt overwoekerd en deze zou verdrogen. Er zouden dan zeldzame veenmossen verdwijnen en daarbij een uniek natuurgebied in Nederland. Om dit te voorkomen heeft de eigenaar, Staatsbosbeheer, de kudde gecontracteerd. De kudde kan grazen op plaatsen waar machines niet kunnen komen. 

Ligging
Het Haaksbergerveen ligt ten zuid-oosten van de dorpskern Haaksbergen. Aan de Duitse zijde ligt aansluitend het 70ha. grote natuurgebied het Ammeloër Venn. In het Haaksbergerveen is er een hoogteverschil, nl de meest oostelijke punt (Wennewickweg) ligt op 35m NAP en op het meest westelijke bij de Parkeerplaats Niekerkerweg is dat 31m NAP.
Omdat water en de beheersing van het waterpeil bij het herstel van het hoogveen het belangrijkste is, bepaalt de geologie de indeling van het gebied. Dwars door het gebied ligt een zandrug van oost naar west die het Dievelaarslaantje of Dievelaarspad wordt genoemd. Daardoor stroomt het water aan de ene kant van het Dievelaarspad van zuid naar noord (dwz vanaf het Dievelaarspad naar de Buurserveenweg) en komt via allerlei verbindingen uiteindelijk in de Buurserbeek terecht. Aan de andere kant van het Dievelaarspad gaat het water richting de grens met Duitsland en via de koffiegoot naar de Berkel.

 

Vogels
De vogels in het veen kunnen op verschillende manier ingedeeld worden. Er is een onderscheid te maken in:
Vogels die broeden in het veen. Dit zijn o. a de fitis, de tjif-tjaf, de geelgors, de wulp, de fázant, de grauwe klauwier, de gras- en boompieper. Er broeden ook soorten die op de lijst staan van de bedreigde soorten in Nederland (de zgn rode lijst), zoals de roodborsttapuit en de blauwborst.
Vogels die foerageren in het veen. Dit zijn o. a de ekster, de vink de boeren-, de huis- en de gierzwaluw, de koekoek, de grutto, de buizerd, diverse valkensoorten en de kiekendief.
Ook trekvogels foerageren in het veen zoals de kraanvogel en de grauwe gans. Spreeuwen op trek verduisteren in de herfst somtijds de hemel.
Wintergasten zijn: de Klapekster (een klauwierensoort) en de Blauwe Kiekendief die er meestal alleen slaapt.

 

 Het Haaksbergerveen is ook bekend van de vele adders die hier hun domicilie hebben. In het voorjaar is de kans het grootst dat u deze dieren kunt zien. 

Klik voor meer informatie over het Haaksbergerveen en de schaapskudde